top of page

Program konference

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníkům konference bude za pasivní účast uděleno ČLK 12 kreditních bodů.

PÁTEK 24. 3. 2023    8:00-16:45


GYNEKOLOGIE

 • Nové možnosti a trendy ve fertilitu zachovávající léčbě u gynekologických nádorů. prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. 

 • Úvod do personalizované léčby v gynekologické onkologii – jaký je mechanismus účinku a kde se uplatňuje.
  as. MUDr. Roman Kocián, Ph.D. 

 • Kam směřuje radikální chirurgická léčba v gynekologické onkologii. prof. MUDr. David Cibula, CSc.

coffee break

 • PARP inhibitory u pacientek s karcinomem ovária. as. MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.

 • Jak využívat třídicí testy v managementu prekanceróz. as. MUDr. Lukáš Dostálek, Ph.D.

 • Imunoterapie v léčbě karcinomu děložního hrdla. as. MUDr. Roman Kocián, Ph.D. 

 • Nová molekulární klasifikace a její dopad na léčbu karcinomu endometria. as. MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.

 • OPENING:
  prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel VFN
  prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. LF UK
  prof. MUDr. David Cibula, CSc., odborný garant konference a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

oběd

 • LIVE SCANNING
  Demonstrace expertního UZ vyšetření v onkologii. (živý přenos) 60 min
  prof. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. / as. MUDr. Filip Frühauf, Ph.D.

 • Současné trendy v reprodukční chirurgii. prof. MUDr. Michal Mára, CSc.

 • Moderní management pacientek s hlubokou endometriózou. doc. MUDr. Michael Fanta, Ph.D.

 • Nejčastější patologie v oboru gynekologie dětí a dospívajících. MUDr. Renata Poncová

coffee break

 • Pokročilá operativa pánevních píštělí a komplikací urogynekologických výkonů. doc. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.  

 • Individualizovaný přístup k řešení poruch pánevního dna. MUDr. Tomáš Fučík / MUDr. Jan Dvořák

 • Jaké možnosti zachování fertility poskytuje současná asistovaná reprodukce. as. MUDr. Simona Jirsová, Ph.D. 

 • Chronické pánevní bolesti – nové možnosti řešení. prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

 

SOBOTA 25. 3. 2023    8:00-15:30


PERINATOLOGIE

 • Opakované těhotenské ztráty: Můžeme nabídnout více než standardní postupy? doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

 • Mezioborová péče v perinatologii. MUDr. Zdeněk Laštůvka, Ph.D.

 • Moderní management preeklampsie:
  Prevence preeklampsie a screening v I. a II. trimestru. MUDr. Hana Belošovičová, Ph.D.
  Management preeklampsie ve III. trimestru. as. MUDr. Jan Přáda

coffee break

 • Možnosti včasné diagnostiky Placenta Accreta Spectrum (první versus druhý trimestr). prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

 • Diagnostika, prevence a management předčasného porodu. doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D. 

 • Jak a jak dlouho sledovat fetální růstovou restrikci. as. MUDr. Jiří Vojtěch

 • Jaké jsou možnosti neinvazivní prenatální diagnostiky v roce 2023? MUDr. Martin Hynek  

oběd

 • Akreditovaný kurz MZ ČR pro porodní asistentky. prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

 • LIVE SCANNING
  Demonstrace prenatálního vyšetření. (živý přenos)
  as. MUDr. Miroslav Břešťák, Ph.D. / as. MUDr. Jiří Vojtěch / prof. MUDr. Pavel Calda

 • Novinky v diagnostice a léčbě diabetu. as. MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. / as. MUDr. Hana Krejčí, Ph.D. 

 • V čem se liší péče o vícečetná těhotenství. as. MUDr. Jiří Vojtěch

 • Jak se mění šedá zóna v perinatologii? Ostrá hranice životaschopnosti plodu je antibiologická. prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

bottom of page